نام نوع سایز محل بارگیری تولید کننده قیمت عملیات بیشتر
قیمت لوله گالوانیزه 1 اینچ ضخامت 2.5 سمنان قیمت لوله گالوانیزه 1 سمنان 0 تومان
قیمت لوله گالوانیزه 3/4 اینچ ضخامت 2 سمنان قیمت لوله گالوانیزه 3/4 سمنان 0 تومان
قیمت لوله گالوانیزه 1/2 اینچ ضخامت 2 سمنان قیمت لوله گالوانیزه 1/2 سمنان 0 تومان
قیمت لوله گالوانیزه 2 اینچ ضخامت 2 سپاهان قیمت لوله گالوانیزه 2 سپاهان 0 تومان
قیمت لوله گالوانیزه 1 اینچ ضخامت 2.5 سپاهان قیمت لوله گالوانیزه 1 سپاهان 0 تومان
قیمت لوله گالوانیزه 1 اینچ ضخامت 2 سپاهان قیمت لوله گالوانیزه 1 سپاهان 0 تومان
قیمت لوله گالوانیزه 3/4 اینچ ضخامت 2 سپاهان قیمت لوله گالوانیزه 3/4 سپاهان 0 تومان
قیمت لوله گالوانیزه 1/2 1 اینچ ضخامت 2 سپاهان قیمت لوله گالوانیزه 1 1/2 سپاهان 0 تومان
نام نوع سایز محل بارگیری تولید کننده قیمت عملیات بیشتر
قیمت ورق شیروانی گالوانیزه 1 عرض 1250 طرح سینوسی قیمت ورق رنگی 1 28,300 تومان
قیمت ورق شیروانی رنگی 0.7 عرض 1000 طرح سینوسی قیمت ورق رنگی 0.7 36,300 تومان
قیمت ورق شیروانی رنگی 0.6 عرض 1000 طرح سینوسی قیمت ورق رنگی 0.6 36,000 تومان
قیمت ورق شیروانی گالوانیزه 0.5 عرض 1000 طرح سینوسی قیمت ورق رنگی 0.5 30,300 تومان
قیمت ورق شیروانی رنگی 0.5 عرض 1250 طرح سینوسی قیمت ورق رنگی 0.5 36,000 تومان
قیمت ورق شیروانی رنگی 0.5 عرض 1000 طرح سینوسی قیمت ورق رنگی 0.5 36,000 تومان
قیمت ورق شیروانی گالوانیزه 0.3 عرض 1250 طرح سینوسی قیمت ورق رنگی 0.3 34,000 تومان
قیمت ورق شیروانی گالوانیزه 0.3 عرض 1000 طرح سینوسی قیمت ورق رنگی 0.3 34,000 تومان
نام نوع سایز محل بارگیری تولید کننده قیمت عملیات بیشتر
قیمت تیرآهن IPE 16 نورد کوثر اهواز قیمت تیرآهن 16 کوثر اهواز 2,450,000 تومان
قیمت تیرآهن IPE 14 نورد کوثر اهواز قیمت تیرآهن 14 کوثر اهواز 1,940,000 تومان
قیمت تیرآهن IPE 27 آریان فولاد (آرین) قیمت تیرآهن 27 آریان فولاد (آرین) 0 تومان
قیمت تیرآهن IPE 24 آریان فولاد (آرین) قیمت تیرآهن 24 آریان فولاد (آرین) 0 تومان
قیمت تیرآهن IPE 22 آریان فولاد (آرین) قیمت تیرآهن 22 آریان فولاد (آرین) 0 تومان
قیمت تیرآهن IPE 20 آریان فولاد (آرین) قیمت تیرآهن 20 آریان فولاد (آرین) 3,950,000 تومان
قیمت تیرآهن IPE 18 آریان فولاد (آرین) قیمت تیرآهن 0 تومان
قیمت تیرآهن IPE 14 آریان فولاد (آرین) قیمت تیرآهن 14 آریان فولاد (آرین) 2,100,000 تومان
نام نوع سایز محل بارگیری تولید کننده قیمت عملیات بیشتر
قیمت میلگرد آجدار 25 فولاد سیادن ابهر (A3) قیمت میلگرد 25 فولاد سیادن ابهر 14,100 تومان
قیمت میلگرد آجدار 22 فولاد سیادن ابهر (A3) قیمت میلگرد 22 فولاد سیادن ابهر 14,100 تومان
قیمت میلگرد آجدار 20 فولاد سیادن ابهر (A3) قیمت میلگرد 20 فولاد سیادن ابهر 14,100 تومان
قیمت میلگرد آجدار 18 فولاد سیادن ابهر (A3) قیمت میلگرد 18 فولاد سیادن ابهر 14,100 تومان
قیمت میلگرد آجدار 16 فولاد سیادن ابهر (A3) قیمت میلگرد 16 فولاد سیادن ابهر 14,100 تومان
قیمت میلگرد آجدار 14 فولاد سیادن ابهر (A3) قیمت میلگرد 14 فولاد سیادن ابهر 13,700 تومان
قیمت میلگرد آجدار 12 فولاد سیادن ابهر (A3) قیمت میلگرد 12 فولاد سیادن ابهر 14,200 تومان
قیمت میلگرد آجدار 12 فولاد سیادن ابهر (A2) قیمت میلگرد 12 فولاد سیادن ابهر 14,100 تومان
نام نوع سایز محل بارگیری تولید کننده قیمت عملیات بیشتر
قیمت ورق شیروانی گالوانیزه 1 عرض 1250 طرح سینوسی قیمت ورق رنگی 1 28,300 تومان
قیمت ورق شیروانی رنگی 0.7 عرض 1000 طرح سینوسی قیمت ورق رنگی 0.7 36,300 تومان
قیمت ورق شیروانی رنگی 0.6 عرض 1000 طرح سینوسی قیمت ورق رنگی 0.6 36,000 تومان
قیمت ورق شیروانی گالوانیزه 0.5 عرض 1000 طرح سینوسی قیمت ورق رنگی 0.5 30,300 تومان
قیمت ورق شیروانی رنگی 0.5 عرض 1250 طرح سینوسی قیمت ورق رنگی 0.5 36,000 تومان
قیمت ورق شیروانی رنگی 0.5 عرض 1000 طرح سینوسی قیمت ورق رنگی 0.5 36,000 تومان
قیمت ورق شیروانی گالوانیزه 0.3 عرض 1250 طرح سینوسی قیمت ورق رنگی 0.3 34,000 تومان
قیمت ورق شیروانی گالوانیزه 0.3 عرض 1000 طرح سینوسی قیمت ورق رنگی 0.3 34,000 تومان
نام نوع سایز محل بارگیری تولید کننده قیمت عملیات بیشتر
قیمت نبشی سایز 10×100×100 جویا نورد فولاد تهران (6 متری) قیمت نبشی 10 فولاد تهران 0 تومان
قیمت نبشی سایز 8×100×100 جویا نورد فولاد تهران (6 متری) قیمت نبشی 8 فولاد تهران 0 تومان
قیمت نبشی سایز 8×80×80 جویا نورد فولاد تهران (6 متری) قیمت نبشی 8 فولاد تهران 0 تومان
قیمت نبشی سایز 7×80×80 جویا نورد فولاد تهران (6 متری) قیمت نبشی 7 فولاد تهران 0 تومان
قیمت نبشی سایز 7×70×70 جویا نورد فولاد تهران (6 متری) قیمت نبشی 7 فولاد تهران 0 تومان
قیمت نبشی سایز 6×70×70 جویا نورد فولاد تهران (6 متری) قیمت نبشی 6 فولاد تهران 0 تومان
قیمت نبشی سایز 5×70×70 جویا نورد فولاد تهران (6 متری) قیمت نبشی 5 فولاد تهران 0 تومان
قیمت نبشی سایز 4×70×70 جویا نورد فولاد تهران (6 متری) قیمت نبشی 4 فولاد تهران 0 تومان
نام نوع سایز محل بارگیری تولید کننده قیمت عملیات بیشتر
قیمت ناودانی 22 اروپایی (12 متری) قیمت ناودانی 22 فولاداروپایی 23,000 تومان
قیمت ناودانی 18 اروپایی (12 متری) قیمت ناودانی 18 فولاداروپایی 21,000 تومان
قیمت ناودانی 16 اروپایی (12 متری) قیمت ناودانی 16 فولاداروپایی 15,700 تومان
قیمت ناودانی 14 اروپایی (12 متری) قیمت ناودانی 14 فولاداروپایی 15,000 تومان
قیمت ناودانی 12 اروپایی (12 متری) قیمت ناودانی 12 فولاداروپایی 15,000 تومان
قیمت ناودانی 10 اروپایی (12 متری) قیمت ناودانی 10 فولاداروپایی 15,000 تومان
قیمت ناودانی 12 اشتهارد (6 متری) قیمت ناودانی 12 اشتهارد 14,700 تومان
قیمت ناودانی 10 اشتهارد (6 متری) قیمت ناودانی 10 اشتهارد 14,500 تومان
نام نوع سایز محل بارگیری تولید کننده قیمت عملیات بیشتر
قیمت پروفیل سپری 507 ضخامت 2.5 |پروفیل نیکان پروفیل قیمت پروفیل 507 نیکان پروفیل 24,000 تومان
قیمت پروفیل چهارچوبی 509 ضخامت 2.5 |نیکان پروفیل قیمت پروفیل 509 نیکان پروفیل 24,000 تومان
قیمت پروفیل سپری 507 ضخامت 2 |پروفیل پرشین فولاد آریا قیمت پروفیل 507 پرشین فولاد آریا 24,000 تومان
قیمت پروفیل (قوطی) 2.6×135×135 |نیکان پروفیل قیمت پروفیل 2.6×135×135 نیکان پروفیل 23,000 تومان
قیمت پروفیل (قوطی) 2.8×135×135 |نیکان پروفیل |02166675933 قیمت پروفیل 2.8×135×135 نیکان پروفیل 0 تومان
قیمت پروفیل (قوطی) 3×135×135 |نیکان پروفیل قیمت پروفیل 3×135×135 نیکان پروفیل 23,000 تومان
قیمت پروفیل (قوطی) 3.5×135×135 |نیکان پروفیل قیمت پروفیل 3.5×135×135 نیکان پروفیل 23,000 تومان
قیمت پروفیل (قوطی) 4×135×135 |نیکان پروفیل قیمت پروفیل 4×135×135 نیکان پروفیل 23,000 تومان
کارشناس های آهن ملت
دسترسی سریع به کارشناس های آهن ملت از بخش ذیل امکان پذیر است
فریبرز منصف
کارشناس فروش تیرآهن
09196594759
اشکان ورمقانی
کارشناس فروش ورق
09362870166
اکبر ولی زاده
کارشناس فروش میلگرد
02166675936
فریبرز منصف
کارشناس فروش نبشی
09196594759
فریبرز منصف
کارشناس فروش لوله
09196594759
فریبرز منصف
کارشناس فروش پروفیل
09196594759
فریبرز منصف
کارشناس فروش ناودانی
09196594759
ما با شما تماس میگیریم
کافیست فرم های زیر را تکمیل کنید تا با شما تماس بگیریم

تحریریه آهن ملت

مشاهده بیشتر