اکسین اهواز

قیمت اکسین اهواز
تاریخ آخرین بروزرسانی : 5 ماه پیش روز پیش
نام نوع سایز تولید کننده قیمت عملیات بیشتر
قیمت ورق ST52 اکسین اهواز ضخامت 40 قیمت ورق ST52 40 اکسین اهواز 0 تومان
قیمت ورق ST52 اکسین اهواز ضخامت 35 قیمت ورق ST52 35 اکسین اهواز 0 تومان
قیمت ورق ST52 اکسین اهواز ضخامت 30 قیمت ورق ST52 30 اکسین اهواز 0 تومان
قیمت ورق ST52 اکسین اهواز ضخامت 25 قیمت ورق ST52 25 اکسین اهواز 0 تومان
قیمت ورق ST52 اکسین اهواز ضخامت 20 قیمت ورق ST52 20 اکسین اهواز 0 تومان
قیمت ورق ST52 اکسین اهواز ضخامت 15 قیمت ورق ST52 15 اکسین اهواز 0 تومان
قیمت ورق ST52 اکسین اهواز ضخامت 12 قیمت ورق ST52 12 اکسین اهواز 0 تومان
قیمت ورق ST52 اکسین اهواز ضخامت 10 قیمت ورق ST52 10 اکسین اهواز 0 تومان
قیمت ورق سیاه 40 عرض 2000 فابریک فولاد اکسین قیمت ورق سیاه 40 فولاد اکسین 0 تومان
قیمت ورق سیاه 35 عرض 2000 فابریک فولاد اکسین قیمت ورق سیاه 35 فولاد اکسین 26,000 تومان
قیمت ورق سیاه 30 عرض 2000 فابریک فولاد اکسین قیمت ورق سیاه 30 فولاد اکسین 26,500 تومان
قیمت ورق سیاه 25 عرض 2000 فابریک فولاد اکسین قیمت ورق سیاه 25 فولاد اکسین 27,500 تومان
قیمت ورق سیاه 20 عرض 2000 فابریک فولاد اکسین قیمت ورق سیاه 20 فولاد اکسین 26,000 تومان
قیمت ورق سیاه 15 عرض 2000 فابریک فولاد اکسین قیمت ورق سیاه 15 فولاد اکسین 27,000 تومان
قیمت ورق سیاه 12 عرض 2000 فابریک فولاد اکسین قیمت ورق سیاه 12 فولاد اکسین 27,500 تومان
قیمت ورق سیاه 10 عرض 2000 فابریک فولاد اکسین قیمت ورق سیاه 10 فولاد اکسین 28,000 تومان
قیمت ورق سیاه 8 عرض 2000 فابریک فولاد اکسین قیمت ورق سیاه 8 فولاد اکسین 29,000 تومان
ورق سیاه 40 عرض 2000 فابریک فولاد اکسین قیمت ورق سیاه 40 فولاد اکسین 0 تومان
ورق سیاه 35 عرض 2000 فابریک فولاد اکسین قیمت ورق سیاه 35 فولاداکسین تومان
ورق سیاه 30 عرض 2000 فابریک فولاد اکسین قیمت ورق سیاه 30 فولاد اکسین 26,000 تومان
ورق سیاه 25 عرض 2000 فابریک فولاد اکسین قیمت ورق سیاه 25 فولاد اکسین 26,700 تومان
ورق سیاه 20 عرض 2000 فابریک فولاد اکسین قیمت ورق سیاه 20 فولاد اکسین 25,900 تومان
ورق سیاه 15 عرض 2000 فابریک فولاد اکسین قیمت ورق سیاه 15 فولاد اکسین 26,700 تومان
ورق سیاه 12 عرض 2000 فابریک فولاد اکسین قیمت ورق سیاه 12 فولاد اکسین 26,800 تومان
ورق سیاه ۱۰ فابریک ۲۰۰۰ فولاد اکسین قیمت ورق سیاه 10 فولاداکسین 23,500 تومان
ورق سیاه ۸ عرض ۲۰۰۰ فابریک فولاد اکسین قیمت ورق سیاه 8 فولاد اکسین 30,000 تومان