ذوب آهن اصفهان

قیمت ذوب آهن اصفهان
تاریخ آخرین بروزرسانی : 1 هفته پیش روز پیش
نام نوع سایز محل بارگیری تولید کننده قیمت عملیات بیشتر
قیمت ناودانی 14 بلند ذوب آهن اصفهان قیمت ناودانی 14 ذوب آهن اصفهان 14,700 تومان
قیمت ناودانی 16 بلند ذوب آهن اصفهان قیمت ناودانی 16 ذوب آهن اصفهان 14,800 تومان
قیمت تیرآهن 30 ذوب آهن اصفهان قیمت تیرآهن 30 ذوب آهن اصفهان 16,000 تومان
قیمت تیرآهن 27 ذوب آهن اصفهان قیمت تیرآهن 27 ذوب آهن اصفهان 16,500 تومان
قیمت تیرآهن 24 ذوب آهن اصفهان قیمت تیرآهن 24 ذوب آهن اصفهان 16,400 تومان
قیمت تیرآهن 22 ذوب آهن اصفهان قیمت تیرآهن 22 ذوب آهن اصفهان 16,600 تومان
قیمت تیرآهن 20 ذوب آهن اصفهان قیمت تیرآهن 20 ذوب آهن اصفهان 16,600 تومان
قیمت تیرآهن 18 ذوب آهن اصفهان قیمت تیرآهن 18 ذوب آهن اصفهان 13,750 تومان