شهرکرد

قیمت شهرکرد
تاریخ آخرین بروزرسانی : 1 ماه پیش روز پیش
نام نوع سایز محل بارگیری تولید کننده قیمت عملیات بیشتر
قیمت ورق گالوانیزه 0.4 عرض 1000 تاراز شهرکرد قیمت ورق گالوانیزه 0.4 تاراز شهرکرد 31,000 تومان
قیمت ورق گالوانیزه 2 عرض 1250 خودرو شهرکرد قیمت ورق گالوانیزه 2 شهرکرد 24,750 تومان
قیمت ورق گالوانیزه 1.5 عرض 1250 خودرو شهرکرد قیمت ورق گالوانیزه 1.5 شهرکرد 25,850 تومان
قیمت ورق گالوانیزه 1.25 عرض 1250 خودرو شهرکرد قیمت ورق گالوانیزه 1.25 شهرکرد 25,750 تومان
قیمت ورق گالوانیزه 1 عرض 1250 خودرو شهرکرد قیمت ورق گالوانیزه 1 شهرکرد 25,850 تومان
قیمت ورق گالوانیزه 0.9 عرض 1250 خودرو شهرکرد قیمت ورق گالوانیزه 0.9 شهرکرد 25,850 تومان
قیمت ورق گالوانیزه 0.8 عرض 1250 خودرو شهرکرد قیمت ورق گالوانیزه 0.8 شهرکرد 25,700 تومان
قیمت ورق گالوانیزه 0.7 عرض 1250 خودرو شهرکرد قیمت ورق گالوانیزه 0.7 شهرکرد 26,200 تومان
قیمت ورق گالوانیزه 0.6 عرض 1250 خودرو شهرکرد قیمت ورق گالوانیزه 0.6 شهرکرد 26,700 تومان