غرب آسیا

قیمت غرب آسیا
تاریخ آخرین بروزرسانی : 4 هفته پیش روز پیش
نام نوع سایز محل بارگیری تولید کننده قیمت عملیات بیشتر
قیمت ورق اسید شویی SW22 فولاد غرب رول 1250 ضخامت 5 قیمت ورق آلیاژی 5 فولاد غرب 0 تومان
قیمت ورق اسید شویی SW22 فولاد غرب رول 1000 ضخامت 5 قیمت ورق آلیاژی 5 فولاد غرب 0 تومان
قیمت ورق اسید شویی SW22 فولاد غرب رول 1250 ضخامت 4 قیمت ورق اسیدشویی 4 فولاد غرب 0 تومان
قیمت ورق اسید شویی SW22 فولاد غرب رول 1000 ضخامت 4 قیمت ورق اسیدشویی 4 فولاد غرب 0 تومان
قیمت ورق اسید شویی SW22 فولاد غرب رول 1250 ضخامت 3 قیمت ورق اسیدشویی 3 فولاد غرب 0 تومان
قیمت ورق اسید شویی SW22 فولاد غرب رول 1000 ضخامت 3 قیمت ورق اسیدشویی 3 فولاد غرب 0 تومان
قیمت ورق اسید شویی SW22 فولاد غرب رول 1250 ضخامت 2.5 قیمت ورق اسیدشویی 2.5 فولاد غرب 0 تومان
قیمت ورق اسید شویی SW22 فولاد غرب رول 1000 ضخامت 2.5 قیمت ورق اسیدشویی 2.5 فولادغرب 0 تومان
قیمت ورق اسید شویی SW22 فولاد غرب رول 1250 ضخامت 2 قیمت ورق اسیدشویی 2 فولادغرب 0 تومان
قیمت ورق اسید شویی SW22 فولاد غرب رول 1000 ضخامت 2 قیمت ورق اسیدشویی 2 فولاد غرب 0 تومان
قیمت ورق روغنی 2 عرض 1250 غرب آسیا قیمت ورق روغنی 2 غرب آسیا 25,800 تومان
قیمت ورق روغنی 2 عرض 1000 غرب آسیا قیمت ورق روغنی 2 غرب آسیا 25,900 تومان
قیمت ورق روغنی 1.5 عرض 1250 غرب آسیا قیمت ورق روغنی 1.5 غرب آسیا 25,800 تومان
قیمت ورق روغنی 1.5 عرض 1000 غرب آسیا قیمت ورق روغنی 1.5 غرب آسیا 26,000 تومان
قیمت ورق روغنی 1.25 عرض 1250 غرب آسیا قیمت ورق روغنی 1.25 غرب آسیا 25,700 تومان
قیمت ورق روغنی 1.25 عرض 1000 غرب آسیا قیمت ورق روغنی 1.25 غرب آسیا 25,700 تومان
قیمت ورق روغنی 1 عرض 1250 غرب آسیا قیمت ورق روغنی 1 غرب آسیا 25,700 تومان
قیمت ورق روغنی 1 عرض 1000 غرب آسیا قیمت ورق روغنی 1 غرب آسیا 25,800 تومان
قیمت ورق روغنی 0.9 عرض 1250 غرب آسیا قیمت ورق روغنی 0.9 غرب آسیا 25,600 تومان
قیمت ورق روغنی 0.9 عرض 1000 غرب آسیا قیمت ورق روغنی 0.9 غرب آسیا 25,600 تومان
قیمت ورق روغنی 0.8 عرض 1250 غرب آسیا قیمت ورق روغنی 0.8 غرب آسیا 25,050 تومان
قیمت ورق روغنی 0.8 عرض 1000 غرب آسیا قیمت ورق روغنی 0.8 غرب آسیا 25,050 تومان
قیمت ورق روغنی 0.7 عرض 1250 غرب آسیا قیمت ورق روغنی 0.7 غرب آسیا 25,150 تومان
قیمت ورق روغنی 0.7 عرض 1000 غرب آسیا قیمت ورق روغنی 0.7 غرب آسیا 25,250 تومان
قیمت ورق روغنی 0.6 عرض 1250 غرب آسیا قیمت ورق روغنی 0.6 غرب آسیا 26,000 تومان
قیمت ورق روغنی 0.6 عرض 1000 غرب آسیا قیمت ورق روغنی 0.6 غرب آسیا 26,100 تومان
قیمت ورق روغنی 0.5 عرض 1250 غرب آسیا قیمت ورق روغنی 0.5 غرب آسیا 25,500 تومان
قیمت ورق روغنی 0.5 عرض 1000 غرب آسیا قیمت ورق روغنی 0.5 غرب آسیا 25,800 تومان
قیمت ورق روغنی 0.4 عرض 1250 غرب آسیا قیمت ورق روغنی 0.4 غرب آسیا 29,350 تومان
قیمت ورق روغنی 0.4 عرض 1000 غرب آسیا قیمت ورق روغنی 0.4 غرب آسیا 29,350 تومان
قیمت ورق روغنی 0.35 عرض 1000 غرب آسیا قیمت ورق روغنی 0.35 غرب آسیا 0 تومان
قیمت ورق روغنی 0.3 عرض 1000 غرب آسیا قیمت ورق روغنی 0.3 غرب آسیا 0 تومان