فولاداروپایی

قیمت فولاداروپایی
تاریخ آخرین بروزرسانی : 1 ماه پیش روز پیش
نام نوع سایز محل بارگیری تولید کننده قیمت عملیات بیشتر
قیمت ناودانی 22 اروپایی (12 متری) قیمت ناودانی 22 فولاداروپایی 23,000 تومان
قیمت ناودانی 18 اروپایی (12 متری) قیمت ناودانی 18 فولاداروپایی 21,000 تومان
قیمت ناودانی 16 اروپایی (12 متری) قیمت ناودانی 16 فولاداروپایی 15,700 تومان
قیمت ناودانی 14 اروپایی (12 متری) قیمت ناودانی 14 فولاداروپایی 15,000 تومان
قیمت ناودانی 12 اروپایی (12 متری) قیمت ناودانی 12 فولاداروپایی 15,000 تومان
قیمت ناودانی 10 اروپایی (12 متری) قیمت ناودانی 10 فولاداروپایی 15,000 تومان