فولادتهران

قیمت فولادتهران
تاریخ آخرین بروزرسانی : 1 ماه پیش روز پیش
نام نوع سایز محل بارگیری تولید کننده قیمت عملیات بیشتر
قیمت نبشی سایز 10×100×100 جویا نورد فولاد تهران (6 متری) قیمت نبشی 10 فولاد تهران 0 تومان
قیمت نبشی سایز 8×100×100 جویا نورد فولاد تهران (6 متری) قیمت نبشی 8 فولاد تهران 0 تومان
قیمت نبشی سایز 8×80×80 جویا نورد فولاد تهران (6 متری) قیمت نبشی 8 فولاد تهران 0 تومان
قیمت نبشی سایز 7×80×80 جویا نورد فولاد تهران (6 متری) قیمت نبشی 7 فولاد تهران 0 تومان
قیمت نبشی سایز 7×70×70 جویا نورد فولاد تهران (6 متری) قیمت نبشی 7 فولاد تهران 0 تومان
قیمت نبشی سایز 6×70×70 جویا نورد فولاد تهران (6 متری) قیمت نبشی 6 فولاد تهران 0 تومان
قیمت نبشی سایز 5×70×70 جویا نورد فولاد تهران (6 متری) قیمت نبشی 5 فولاد تهران 0 تومان
قیمت نبشی سایز 4×70×70 جویا نورد فولاد تهران (6 متری) قیمت نبشی 4 فولاد تهران 0 تومان
قیمت نبشی سایز 5×50×50 جویا نورد فولاد تهران (6 متری) قیمت نبشی 5 فولاد تهران 0 تومان