فولاد ابهر

قیمت فولاد ابهر
تاریخ آخرین بروزرسانی : 1 ماه پیش روز پیش
نام نوع سایز محل بارگیری تولید کننده قیمت عملیات بیشتر
قیمت میلگرد آجدار 25 فولاد سیادن ابهر (A3) قیمت میلگرد 25 فولاد سیادن ابهر 14,900 تومان
قیمت میلگرد آجدار 22 فولاد سیادن ابهر (A3) قیمت میلگرد 22 فولاد سیادن ابهر 14,900 تومان
قیمت میلگرد آجدار 20 فولاد سیادن ابهر (A3) قیمت میلگرد 20 فولاد سیادن ابهر 14,900 تومان
قیمت میلگرد آجدار 18 فولاد سیادن ابهر (A3) قیمت میلگرد 18 فولاد سیادن ابهر 14,900 تومان
قیمت میلگرد آجدار 16 فولاد سیادن ابهر (A3) قیمت میلگرد 16 فولاد سیادن ابهر 14,900 تومان
قیمت میلگرد آجدار 14 فولاد سیادن ابهر (A3) قیمت میلگرد 14 فولاد سیادن ابهر 14,900 تومان
قیمت میلگرد آجدار 12 فولاد سیادن ابهر (A3) قیمت میلگرد 12 فولاد سیادن ابهر 14,900 تومان
قیمت میلگرد آجدار 12 فولاد سیادن ابهر (A2) قیمت میلگرد 12 فولاد سیادن ابهر 14,900 تومان
قیمت میلگرد آجدار 10 فولاد سیادن ابهر (A3) قیمت میلگرد 10 فولاد سیادن ابهر 14,900 تومان
قیمت میلگرد آجدار 10 فولاد سیادن ابهر (A2) قیمت میلگرد فولاد سیادن ابهر 14,900 تومان
قیمت میلگرد آجدار 8 فولاد سیادن ابهر (A2) قیمت میلگرد 8 فولاد سیادن ابهر 14,900 تومان