فولاد ناب تبریز

قیمت فولاد ناب تبریز
تاریخ آخرین بروزرسانی : 6 روز پیش روز پیش
نام نوع سایز محل بارگیری تولید کننده قیمت عملیات بیشتر
قیمت ناودانی 16 طول 12 متری فولاد ناب تبریز ناودانی 16 فولاد ناب تبریز 14,400 تومان
قیمت ناودانی 16 طول 6 متری فولاد ناب تبریز ناودانی 16 فولاد ناب تبریز 14,400 تومان
قیمت ناودانی 14 طول 12 متری فولاد ناب تبریز ناودانی 14 فولاد ناب تبریز 14,400 تومان
قیمت ناودانی 14 طول 6 متری فولاد ناب تبریز ناودانی 14 فولاد ناب تبریز 14,400 تومان
قیمت ناودانی 12 طول 12 متری فولاد ناب تبریز ناودانی 12 فولاد ناب تبریز 14,400 تومان
قیمت ناودانی 12 طول 6 متری فولاد ناب تبریز ناودانی 12 فولاد ناب تبریز 14,400 تومان
قیمت ناودانی 10 طول 12 متری فولاد ناب تبریز ناودانی 10 فولاد ناب تبریز 14,400 تومان
قیمت ناودانی 8 طول 6 متری فولاد ناب تبریز ناودانی 8 فولاد ناب تبریز 14,400 تومان