فولاد کاشان

قیمت فولاد کاشان
تاریخ آخرین بروزرسانی : 2 هفته پیش روز پیش
نام نوع سایز محل بارگیری تولید کننده قیمت عملیات بیشتر
ورق گالوانیزه 1 عرض 1250 کاشان ورق 1 کاشان 27,900 تومان
ورق گالوانیزه 0.9 عرض 1250 کاشان ورق 0.9 کاشان 27,900 تومان
ورق گالوانیزه 0.55 عرض 1250 کاشان ورق 0.55 کاشان 29,500 تومان
ورق گالوانیزه 0.8 عرض 1250 کاشان ورق 0.8 کاشان 27,900 تومان
ورق گالوانیزه 0.7 عرض 1250 کاشان ورق 0.7 کاشان 28,300 تومان
ورق گالوانیزه 0.6 عرض 1250 کاشان ورق 0.6 کاشان 29,700 تومان
ورق گالوانیزه 0.5 عرض 1250 کاشان ورق 0.5 کاشان 30,000 تومان
ورق گالوانیزه 0.45 عرض 1250 کاشان ورق 0.45 کاشان 32,000 تومان