فولاد کاشان

قیمت فولاد کاشان
تاریخ آخرین بروزرسانی : 6 ماه پیش روز پیش
نام نوع سایز تولید کننده قیمت عملیات بیشتر
قیمت ورق گالوانیزه 1 عرض 1250 کاشان قیمت ورق گالوانیزه 1 کاشان 27,900 تومان
قیمت ورق گالوانیزه 0.9 عرض 1250 کاشان قیمت ورق گالوانیزه 0.9 کاشان 27,900 تومان
قیمت ورق گالوانیزه 0.55 عرض 1250 کاشان قیمت ورق گالوانیزه 0.55 کاشان 29,500 تومان
قیمت ورق گالوانیزه 0.8 عرض 1250 کاشان قیمت ورق گالوانیزه 0.8 کاشان 27,900 تومان
قیمت ورق گالوانیزه 0.7 عرض 1250 کاشان قیمت ورق گالوانیزه 0.7 کاشان 28,300 تومان
قیمت ورق گالوانیزه 0.6 عرض 1250 کاشان قیمت ورق گالوانیزه 0.6 کاشان 29,700 تومان
قیمت ورق گالوانیزه 0.5 عرض 1250 کاشان قیمت ورق گالوانیزه 0.5 کاشان 30,000 تومان
قیمت ورق گالوانیزه 0.45 عرض 1250 کاشان قیمت ورق گالوانیزه 0.45 کاشان 32,000 تومان
قیمت ورق گالوانیزه 1.5 عرض 1000 کاشان قیمت ورق گالوانیزه 1.5 کاشان 27,800 تومان
قیمت ورق گالوانیزه 1.25 عرض 1000 کاشان قیمت ورق گالوانیزه 1.25 کاشان 27,600 تومان
قیمت ورق گالوانیزه 1 عرض 1000 کاشان قیمت ورق گالوانیزه 1 کاشان 27,900 تومان
قیمت ورق گالوانیزه 0.9 عرض 1000 کاشان قیمت ورق گالوانیزه 0.9 کاشان 27,900 تومان
قیمت ورق گالوانیزه 0.8 عرض 1000 کاشان قیمت ورق گالوانیزه 8 کاشان 28,300 تومان
قیمت ورق گالوانیزه 0.7 عرض 1000 کاشان قیمت ورق گالوانیزه 0.7 کاشان 28,500 تومان
قیمت ورق گالوانیزه 0.6 عرض 1000 کاشان قیمت ورق گالوانیزه 0.6 کاشان 29,900 تومان
قیمت ورق گالوانیزه 0.55 عرض 1000 کاشان قیمت ورق گالوانیزه 0.55 کاشان 31,000 تومان
قیمت ورق گالوانیزه 0.5 عرض 1000 کاشان قیمت ورق گالوانیزه 0.5 کاشان 31,000 تومان
قیمت ورق گالوانیزه 0.45 عرض 1000 کاشان قیمت ورق گالوانیزه 0.45 33,500 تومان
قیمت ورق گالوانیزه 0.4 عرض 1250 کاشان قیمت ورق گالوانیزه 0.4 کاشان 33,800 تومان
قیمت ورق گالوانیزه 0.4 عرض 1000 کاشان قیمت ورق گالوانیزه 0.4 کاشان 33,800 تومان
ورق گالوانیزه 0.35 عرض 1000 کاشان 0.35 امیرکبیر کاشان 33,500 تومان
قیمت ورق گالوانیزه 0.3 عرض 1000 کاشان قیمت ورق گالوانیزه 0.3 کاشان 33,500 تومان