فولاد کاویان

قیمت فولاد کاویان
تاریخ آخرین بروزرسانی : 2 هفته پیش روز پیش
نام نوع سایز محل بارگیری تولید کننده قیمت عملیات بیشتر
قیمت ورق سیاه 25 عرض 1500 فابریک فولاد کاویان قیمت ورق سیاه 25 فولاد کاویان 23,000 تومان
قیمت ورق سیاه 40 عرض 1500 فابریک فولاد کاویان قیمت ورق سیاه 40 فولاد کاویان 22,300 تومان
قیمت ورق سیاه 30 عرض 1500 فابریک فولاد کاویان قیمت ورق سیاه 30 فولاد کاویان 22,300 تومان
قیمت ورق سیاه 25 عرض 1500 فابریک فولاد کاویان قیمت ورق سیاه 25 فولاد کاویان 23,300 تومان
قیمت ورق سیاه 20 عرض 1500 فابریک فولاد کاویان قیمت ورق سیاه 20 فولاد کاویان 23,300 تومان
قیمت ورق سیاه 15 عرض 1500 فابریک فولاد کاویان قیمت ورق سیاه 15 فولاد کاویان 24,300 تومان
قیمت ورق سیاه 12 عرض 1500 فابریک فولاد کاویان قیمت ورق سیاه 12 فولاد کاویان 24,300 تومان
قیمت ورق سیاه 10 عرض 1500 فابریک فولاد کاویان قیمت ورق سیاه 10 فولاد کاویان 24,900 تومان
قیمت ورق سیاه 15 عرض 1250 فابریک فولاد کاویان قیمت ورق سیاه 15 فولاد کاویان 24,000 تومان
قیمت ورق سیاه 12 عرض 1250 فابریک فولاد کاویان قیمت ورق سیاه 12 فولاد کاویان 27,500 تومان
قیمت ورق سیاه 10 عرض 1250 فابریک فولاد کاویان قیمت ورق سیاه 10 فولاد کاویان 28,000 تومان
قیمت ورق سیاه 8 عرض 1250 فابریک فولاد کاویان قیمت ورق سیاه 8 فولاد کاویان 29,000 تومان