نورد سمنان

قیمت نورد سمنان
تاریخ آخرین بروزرسانی : 1 ماه پیش روز پیش
نام نوع سایز محل بارگیری تولید کننده قیمت عملیات بیشتر
قیمت ورق گالوانیزه 1.5 عرض 1000 نورد و لوله سمنان 1.5 نورد و لوله سمنان 28,100 تومان
قیمت ورق گالوانیزه 1.25 عرض 1000 نورد و لوله سمنان 1.25 نورد و لوله سمنان 28,100 تومان
قیمت ورق گالوانیزه 1 عرض 1000 نورد و لوله سمنان 1 نورد و لوله سمنان 28,400 تومان
قیمت ورق گالوانیزه 0.9 عرض 1000 نورد و لوله سمنان 0.9 نورد و لوله سمنان 28,400 تومان
قیمت ورق گالوانیزه 0.8 عرض 1000 نورد و لوله سمنان 0.8 نورد و لوله سمنان 29,000 تومان
قیمت ورق گالوانیزه 0.7 عرض 1000 نورد و لوله سمنان 0.7 نورد و لوله سمنان 28,900 تومان
قیمت ورق گالوانیزه 0.6 عرض 1000 نورد و لوله سمنان 0.6 نورد و لوله سمنان 29,500 تومان
قیمت ورق گالوانیزه 0.5 عرض 1250 نورد و لوله سمنان 0.5 نورد و لوله سمنان 30,400 تومان
قیمت ورق گالوانیزه 0.5 عرض 1000 نورد و لوله سمنان 0.5 نورد و لوله سمنان 30,400 تومان
قیمت ورق گالوانیزه 0.48 عرض 1250 نورد و لوله سمنان 0.48 نورد و لوله سمنان 31,000 تومان
قیمت ورق گالوانیزه 0.48 عرض 1000 نورد و لوله سمنان 0.48 نورد و لوله سمنان 31,000 تومان
قیمت ورق گالوانیزه 0.4 عرض 1250 نورد و لوله سمنان 0.4 نورد و لوله سمنان 31,000 تومان
قیمت ورق گالوانیزه 0.4 عرض 1000 نورد و لوله سمنان 0.4 نورد و لوله سمنان 31,000 تومان