هیربد

قیمت هیربد
تاریخ آخرین بروزرسانی : 4 روز پیش روز پیش
نام نوع سایز محل بارگیری تولید کننده قیمت عملیات بیشتر
قیمت پروفیل (قوطی) 2×40×40 پرشین فولاد آریا پروفیل 2×40×40 پرشین فولاد آریا 14,100 تومان
قیمت پروفیل چهارچوبی 509 ضخامت 2 هیربد زرندیه پروفیل 509 فولاد هیربد زرندیه 14,200 تومان
قیمت پروفیل لنگه دری 508 ضخامت 2 هیربد زرندیه پروفیل 508 فولاد هیربد زرندیه 14,200 تومان
قیمت پروفیل سپری 507 ضخامت 2 هیربد زرندیه پروفیل 507 فولاد هیربد زرندیه 24,200 تومان
قیمت پروفیل (قوطی) 2×40×80 هیربد زرندیه پروفیل 2×40×80 فولاد هیربد زرندیه 24,200 تومان
قیمت پروفیل (قوطی) 2×40×40 هیربد زرندیه پروفیل 2×40×40 فولاد هیربد زرندیه 24,200 تومان
قیمت پروفیل (قوطی) 2×30×30 هیربد زرندیه پروفیل 2×30×30 فولاد هیربد زرندیه 24,200 تومان