هیربد

قیمت هیربد
تاریخ آخرین بروزرسانی : 3 ماه پیش روز پیش
نام نوع سایز تولید کننده قیمت عملیات بیشتر
قیمت لوله صنعتی 4 اینچ ضخامت 2 هیربد قیمت لوله صنعتی 4 هیربد 0 تومان
قیمت لوله صنعتی 3 اینچ ضخامت 2 هیربد قیمت لوله صنعتی 3 هیربد 0 تومان
قیمت لوله صنعتی 2 اینچ ضخامت 2 هیربد قیمت لوله صنعتی 2 هیربد 0 تومان
قیمت لوله درزدار 4 اینچ ضخامت 2 هیربد قیمت لوله درزدار 4 هیربد 0 تومان
قیمت لوله درزدار 3 اینچ ضخامت 2 هیربد قیمت لوله درزدار 3 هیربد 0 تومان
قیمت لوله درزدار 2اینچ ضخامت 2 هیربد قیمت لوله درزدار 2 هیربد 0 تومان
قیمت لوله داربستی 1/2 1 اینچ ضخامت 2 سپاهان قیمت لوله داربست 1 1/2 سپاهان 0 تومان
قیمت لوله داربستی 1/2 1 اینچ ضخامت 2.5 هیربد قیمت لوله داربست 1 1/2 هیربد 0 تومان
قیمت لوله داربستی 1/2 1 اینچ ضخامت 2 هیربد قیمت لوله داربست 1 1/2 هیربد 0 تومان
قیمت میلگرد آجدار 16 آریا ذوب (A3) قیمت میلگرد 16 آریا ذوب 14,200 تومان
قیمت میلگرد آجدار 14 آریا ذوب (A3) قیمت میلگرد 14 آریا ذوب 14,200 تومان
قیمت میلگرد آجدار 25 پرشین فولاد (A3) قیمت میلگرد 25 پرشین فولاد 14,000 تومان
قیمت میلگرد آجدار 18 پرشین فولاد (A3) قیمت میلگرد 18 پرشین فولاد 14,000 تومان
قیمت میلگرد آجدار 32 فولاد هیربد (A3) قیمت میلگرد 32 فولاد هیربد 14,200 تومان
قیمت میلگرد آجدار 28 فولاد هیربد (A3) قیمت میلگرد 28 فولاد هیربد 14,200 تومان
قیمت میلگرد آجدار 25 فولاد هیربد (A3) قیمت میلگرد 25 فولاد هیربد 14,200 تومان
قیمت میلگرد آجدار 22 فولاد هیربد (A3) قیمت میلگرد 22 فولاد هیربد 14,200 تومان
قیمت میلگرد آجدار 20 فولاد هیربد (A3) قیمت میلگرد 20 فولاد هیربد 14,200 تومان
قیمت میلگرد آجدار 18 فولاد هیربد (A3) قیمت میلگرد 18 فولاد هیربد 13,600 تومان
قیمت میلگرد آجدار 16 فولاد هیربد (A3) قیمت میلگرد 16 فولاد هیربد 13,600 تومان
قیمت میلگرد آجدار 14 فولاد هیربد (A3) قیمت میلگرد 14 فولاد هیربد 14,200 تومان
قیمت میلگرد آجدار 12 فولاد هیربد (A3) قیمت میلگرد 12 فولادهیربد 14,200 تومان
قیمت میلگرد آجدار 10 فولاد هیربد (A2) قیمت میلگرد 10 فولاد هیربد 14,200 تومان
قیمت میلگرد آجدار 8 فولاد هیربد (A2) قیمت میلگرد 8 فولاد هیربد 14,200 تومان
قیمت پروفیل (قوطی) 2×40×40 پرشین فولاد آریا 2×40×40 پرشین فولاد آریا 14,100 تومان
قیمت پروفیل چهارچوبی 509 ضخامت 2 هیربد زرندیه 509 فولاد هیربد زرندیه 14,200 تومان
قیمت پروفیل لنگه دری 508 ضخامت 2 هیربد زرندیه 508 فولاد هیربد زرندیه 14,200 تومان
قیمت پروفیل سپری 507 ضخامت 2 هیربد زرندیه قیمت پروفیل 507 فولاد هیربد زرندیه 24,200 تومان
قیمت پروفیل (قوطی) 2×40×80 هیربد زرندیه 2×40×80 فولاد هیربد زرندیه 24,200 تومان
قیمت پروفیل (قوطی) 2×40×40 هیربد زرندیه 2×40×40 فولاد هیربد زرندیه 24,200 تومان
قیمت پروفیل (قوطی) 2×30×30 هیربد زرندیه 2×30×30 فولاد هیربد زرندیه 24,200 تومان