امیرکبیر خزر

قیمت امیرکبیر خزر
تاریخ آخرین بروزرسانی : 1 ماه پیش روز پیش
نام نوع سایز محل بارگیری تولید کننده قیمت عملیات بیشتر
قیمت میلگرد آجدار 32 فولاد امیرکبیر خزر (A3) قیمت میلگرد 32 فولاد امیرکبیر خزر 14,900 تومان
قیمت میلگرد آجدار 28 فولاد امیرکبیر خزر (A3) قیمت میلگرد 28 فولاد امیرکبیر خزر 14,900 تومان
قیمت میلگرد آجدار 25 فولاد امیرکبیر خزر (A3) قیمت میلگرد 25 فولاد امیرکبیر خزر 14,900 تومان
قیمت میلگرد آجدار 22 فولاد امیرکبیر خزر (A3) قیمت میلگرد 22 فولاد امیرکبیر خزر 14,900 تومان
قیمت میلگرد آجدار 20 فولاد امیرکبیر خزر (A3) قیمت میلگرد 20 فولاد امیرکبیر خزر 14,900 تومان
قیمت میلگرد آجدار 18 فولاد امیرکبیر خزر (A3) قیمت میلگرد 18 فولاد امیرکبیر خزر 14,900 تومان
قیمت میلگرد آجدار 16 فولاد امیرکبیر خزر (A3) قیمت میلگرد فولاد امیرکبیر خزر 14,900 تومان
قیمت میلگرد آجدار 14 فولاد امیرکبیر خزر (A3) قیمت میلگرد 14 فولاد امیرکبیر خزر 14,900 تومان
قیمت میلگرد آجدار 12 فولاد امیرکبیر خزر (A3) قیمت میلگرد 12 فولاد امیرکبیر خزر 14,900 تومان
قیمت میلگرد آجدار 10 فولاد امیرکبیر خزر (A2) قیمت میلگرد فولاد امیرکبیر خزر 14,900 تومان