آریا ذوب

قیمت آریا ذوب
تاریخ آخرین بروزرسانی : 1 ماه پیش روز پیش
نام نوع سایز محل بارگیری تولید کننده قیمت عملیات بیشتر
قیمت میلگرد آجدار 22 آریا ذوب (A3) قیمت میلگرد 22 آریا ذوب 14,900 تومان
قیمت میلگرد آجدار 20 آریا ذوب (A3) قیمت میلگرد 20 آریا ذوب 14,900 تومان
قیمت میلگرد آجدار 12 آریا ذوب (A2) قیمت میلگرد 12 آریا ذوب 14,900 تومان
قیمت میلگرد آجدار 12 آریا ذوب (A3) قیمت میلگرد 12 آریا ذوب 14,900 تومان
قیمت میلگرد آجدار 10 آریا ذوب (A2) قیمت میلگرد 10 آریا ذوب 14,900 تومان
قیمت میلگرد آجدار 10 آریا ذوب (A3) قیمت میلگرد 10 آریا ذوب 14,900 تومان
قیمت میلگرد آجدار 8 آریا ذوب (A2) قیمت میلگرد 8 آریا ذوب 14,900 تومان