آریان فولاد

قیمت آریان فولاد
تاریخ آخرین بروزرسانی : 4 هفته پیش روز پیش
نام نوع سایز محل بارگیری تولید کننده قیمت عملیات بیشتر
قیمت نبشی سایز 15×150×150 آریان فولاد (12 متری) قیمت نبشی 15 آریان فولاد 0 تومان
قیمت نبشی سایز 12×120×120 آریان فولاد (6 متری) قیمت نبشی 12 آریان فولاد 0 تومان
قیمت نبشی سایز 10×100×100 آریان فولاد (6 متری) قیمت نبشی 10 آریان فولاد 0 تومان
قیمت نبشی سایز 8×80×80 آریان فولاد (12 متری) قیمت نبشی 8 آریان فولاد 0 تومان
قیمت نبشی سایز 6×60×60 آریان فولاد (6 متری) قیمت نبشی 6 آریان فولاد 0 تومان
قیمت نبشی سایز 4×50×50 آریان فولاد (6 متری) قیمت نبشی 4 آریان فولاد 0 تومان
قیمت نبشی سایز 5×50×50 آریان فولاد (6 متری) قیمت نبشی 5 آریان فولاد 0 تومان
قیمت نبشی سایز 3×40×40 آریان فولاد (6 متری) قیمت نبشی 3 آریان فولاد 0 تومان
قیمت نبشی سایز 4×40×40 آریان فولاد (6 متری) قیمت نبشی 4 آریان فولاد 0 تومان
قیمت تیرآهن IPE 27 آریان فولاد (آرین) قیمت تیرآهن IPE 27 آریان فولاد (آرین) 0 تومان
قیمت تیرآهن IPE 24 آریان فولاد (آرین) قیمت تیرآهن 24 آریان فولاد (آرین) 0 تومان
قیمت تیرآهن IPE 22 آریان فولاد (آرین) قیمت تیرآهن 22 آریان فولاد (آرین) 0 تومان
قیمت تیرآهن IPE 20 آریان فولاد (آرین) قیمت تیرآهن IPE 20 آریان فولاد (آرین) 3,950,000 تومان
قیمت تیرآهن IPE 18 آریان فولاد (آرین) قیمت تیرآهن 0 تومان
قیمت تیرآهن IPE 14 آریان فولاد (آرین) قیمت تیرآهن 14 آریان فولاد (آرین) 2,100,000 تومان