فولاد مبارکه

قیمت فولاد مبارکه
تاریخ آخرین بروزرسانی : 4 ساعت پیش روز پیش
نام نوع سایز محل بارگیری تولید کننده قیمت عملیات بیشتر
قیمت ورق روغنی 3 عرض 1000 فولاد مبارکه اصفهان قیمت ورق روغنی 3 فولاد مبارکه اصفهان 0 تومان
قیمت ورق روغنی 2.5 عرض 1250 فولاد مبارکه اصفهان قیمت ورق روغنی 2.5 فولاد مبارکه اصفهان 0 تومان
قیمت ورق روغنی 2.5 عرض 1000 فولاد مبارکه اصفهان قیمت ورق روغنی 2.5 فولاد مبارکه اصفهان 0 تومان
قیمت ورق روغنی 2 عرض 1250 فولاد مبارکه اصفهان قیمت ورق روغنی 2 فولاد مبارکه اصفهان 26,000 تومان
قیمت ورق روغنی 2 عرض 1000 فولاد مبارکه اصفهان قیمت ورق روغنی 2 فولاد مبارکه اصفهان 26,100 تومان
قیمت ورق روغنی 1.5 عرض 1250 فولاد مبارکه اصفهان قیمت ورق روغنی 1.5 فولاد مبارکه اصفهان 26,100 تومان
قیمت ورق روغنی 1.5 عرض 1000 فولاد مبارکه اصفهان قیمت ورق روغنی 1.5 فولاد مبارکه اصفهان 26,200 تومان
قیمت ورق روغنی 1.25 عرض 1250 فولاد مبارکه اصفهان قیمت ورق روغنی 1.25 فولاد مبارکه اصفهان 25,900 تومان