ذوب آهن اصفهان

قیمت ذوب آهن اصفهان
تاریخ آخرین بروزرسانی : 5 ماه پیش روز پیش
نام نوع سایز محل بارگیری تولید کننده قیمت عملیات بیشتر
قیمت ناودانی 14 بلند ذوب آهن اصفهان قیمت ناودانی 14 ذوب آهن اصفهان 14,700 تومان
قیمت ناودانی 16 بلند ذوب آهن اصفهان قیمت ناودانی 16 ذوب آهن اصفهان 14,800 تومان
قیمت تیرآهن 30 ذوب آهن اصفهان قیمت تیرآهن 30 ذوب آهن اصفهان 16,000 تومان
قیمت تیرآهن 27 ذوب آهن اصفهان قیمت تیرآهن 27 ذوب آهن اصفهان 16,500 تومان
قیمت تیرآهن 24 ذوب آهن اصفهان قیمت تیرآهن 24 ذوب آهن اصفهان 16,400 تومان
قیمت تیرآهن 22 ذوب آهن اصفهان قیمت تیرآهن 22 ذوب آهن اصفهان 16,600 تومان
قیمت تيرآهن 20 ذوب آهن اصفهان قیمت تیرآهن 20 ذوب آهن اصفهان 16,600 تومان
قیمت تیرآهن 18 ذوب آهن اصفهان قیمت تیرآهن 18 ذوب آهن اصفهان 13,750 تومان
قیمت تیرآهن 16 ذوب آهن اصفهان قیمت تیرآهن 16 ذوب آهن اصفهان 13,750 تومان
قیمت تيرآهن 14 ذوب آهن اصفهان قیمت تیرآهن 14 ذوب آهن اصفهان 13,650 تومان
قیمت تیرآهن 12 ذوب آهن اصفهان قیمت تیرآهن 12 ذوب آهن اصفهان 13,650 تومان
قیمت میلگرد 32 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان قیمت میلگرد 32 ذوب آهن اصفهان 14,200 تومان
قیمت میلگرد 28 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان قیمت میلگرد 28 ذوب آهن اصفهان 14,200 تومان
قیمت میلگرد 25 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان قیمت میلگرد 25 ذوب آهن اصفهان 14,200 تومان
قیمت میلگرد 22 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان قیمت میلگرد 22 ذوب آهن اصفهان 14,200 تومان
میلگرد 20 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان قیمت میلگرد 20 ذوب آهن اصفهان 14,200 تومان
میلگرد 18 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان قیمت میلگرد 18 ذوب آهن اصفهان 14,200 تومان
میلگرد آجدار 16 ذوب آهن اصفهان A3 قیمت میلگرد 16 ذوب آهن اصفهان 14,200 تومان
میلگرد آجدار 14 ذوب آهن اصفهان A3 قیمت میلگرد 14 ذوب آهن اصفهان 14,200 تومان
میلگرد آجدار 12 ذوب آهن اصفهان A3 قیمت میلگرد 12 ذوب آهن اصفهان 14,200 تومان