پرشین فولاد آریا

قیمت پرشین فولاد آریا
تاریخ آخرین بروزرسانی : 1 ماه پیش روز پیش
نام نوع سایز محل بارگیری تولید کننده قیمت عملیات بیشتر
قیمت میلگرد آجدار 32 پرشین فولاد (A3) قیمت میلگرد 32 پرشین فولاد 14,900 تومان
قیمت میلگرد آجدار 28 پرشین فولاد (A3) قیمت میلگرد 28 پرشین فولاد 14,900 تومان
قیمت میلگرد آجدار 22 پرشین فولاد (A3) قیمت میلگرد 22 پرشین فولاد 14,900 تومان
قیمت میلگرد آجدار 20 پرشین فولاد (A3) قیمت میلگرد 20 پرشین فولاد 14,900 تومان
قیمت میلگرد آجدار 18 پرشین فولاد (A3) قیمت میلگرد 18 پرشین فولاد 14,900 تومان
قیمت میلگرد آجدار 16 پرشین فولاد (A3) قیمت میلگرد 16 پرشین فولاد 14,900 تومان
قیمت میلگرد آجدار 14 پرشین فولاد (A3) قیمت میلگرد 14 پرشین فولاد 14,900 تومان
قیمت میلگرد آجدار 12 پرشین فولاد (A3) قیمت میلگرد 12 پرشین فولاد 14,900 تومان
قیمت میلگرد آجدار 10 پرشین فولاد (A3) قیمت میلگرد 10 پرشین فولاد 14,900 تومان
قیمت میلگرد آجدار 10 پرشین فولاد (A2) قیمت میلگرد 10 پرشین فولاد 14,900 تومان
قیمت میلگرد آجدار 8 پرشین فولاد (A2) قیمت میلگرد 8 پرشین فولاد 14,900 تومان
قیمت پروفیل سپری 507 ضخامت 2 |پروفیل پرشین فولاد آریا قیمت پروفیل ساختمانی 507 پرشین فولاد آریا 24,000 تومان