تاراز شهرکرد

قیمت تاراز شهرکرد
تاریخ آخرین بروزرسانی : 1 ماه پیش روز پیش
نام نوع سایز محل بارگیری تولید کننده قیمت عملیات بیشتر
قیمت ورق گالوانیزه 2 عرض 1250 تاراز شهرکرد 2 تاراز شهرکرد 24,700 تومان
قیمت ورق گالوانیزه 1.5 عرض 1250 تاراز شهرکرد 1.5 تاراز شهرکرد 25,750 تومان
قیمت ورق گالوانیزه 1.25 عرض 1250 تاراز شهرکرد 1.25 تاراز شهرکرد 25,600 تومان
قیمت ورق گالوانیزه 1 عرض 1250 تاراز شهرکرد 1 تاراز شهرکرد 25,650 تومان
قیمت ورق گالوانیزه 0.9 عرض 1250 تاراز شهرکرد 0.9 تاراز شهرکرد 25,650 تومان
قیمت ورق گالوانیزه 0.8 عرض 1250 تاراز شهرکرد 0.8 تاراز شهرکرد 25,500 تومان
قیمت ورق گالوانیزه 0.7 عرض 1250 تاراز شهرکرد 0.7 تاراز شهرکرد 26,000 تومان
قیمت ورق گالوانیزه 0.6 عرض 1250 تاراز شهرکرد 0.6 تاراز شهرکرد 26,700 تومان
قیمت ورق گالوانیزه 0.55 عرض 1250 تاراز شهرکرد 0.55 تاراز شهرکرد 28,000 تومان
قیمت ورق گالوانیزه 0.5 عرض 1250 تاراز شهرکرد 0.5 تاراز شهرکرد 27,950 تومان
قیمت ورق گالوانیزه 2 عرض 1000 تاراز شهرکرد 2 تاراز شهرکرد 24,700 تومان
قیمت ورق گالوانیزه 1.5 عرض 1000 تاراز شهرکرد 1.5 تاراز شهرکرد 25,750 تومان
قیمت ورق گالوانیزه 1.25 عرض 1000 تاراز شهرکرد 1.25 تاراز شهرکرد 25,700 تومان
قیمت ورق گالوانیزه 1 عرض 1000 تاراز شهرکرد 1 تاراز شهرکرد 25,750 تومان
قیمت ورق گالوانیزه 0.9 عرض 1000 تاراز شهرکرد 0.9 تاراز شهرکرد 25,750 تومان
قیمت ورق گالوانیزه 0.8 عرض 1000 تاراز شهرکرد 0.8 تاراز شهرکرد 25,600 تومان
قیمت ورق گالوانیزه 0.7 عرض 1000 تاراز شهرکرد 0.7 تاراز شهرکرد 26,700 تومان
قیمت ورق گالوانیزه 0.6 عرض 1000 تاراز شهرکرد 0.6 تاراز شهرکرد 26,700 تومان
قیمت ورق گالوانیزه 0.55 عرض 1000 تاراز شهرکرد 0.55 تاراز شهرکرد 28,000 تومان
قیمت ورق گالوانیزه 0.5 عرض 1000 تاراز شهرکرد 0.5 تاراز شهرکرد 27,950 تومان