قیمت استیل بگیر 430

قیمت قیمت استیل بگیر 430
تاریخ آخرین بروزرسانی : 2 هفته پیش روز پیش
نام نوع سایز محل بارگیری تولید کننده قیمت عملیات بیشتر
قیمت ورق استیل بگیر430 شیت1500×3000ضخامت 12 قیمت استیل بگیر 430 12 0 تومان
قیمت ورق استیل بگیر430شیت 1500×3000ضخامت 10 قیمت استیل بگیر 430 10 0 تومان
قیمت ورق استیل بگیر 430شیت 1500×3000 ضخامت 8 قیمت استیل بگیر 430 8 0 تومان
قیمت ورق استیل بگیر 430 شیت 1000×2000 ضخامت 4 قیمت استیل بگیر 430 4 0 تومان
قیمت ورق استیل بگیر 430 شیت 1500×3000 ضخامت 3 قیمت استیل بگیر 430 3 0 تومان
قیمت ورق استیل بگیر 430 شیت 1000×2000 ضخامت 3 قیمت استیل بگیر 430 3 0 تومان
قیمت ورق استیل بگیر 430 رول 1500 ضخامت 3 قیمت استیل بگیر 430 3 55,000 تومان
قیمت ورق استیل بگیر 430 رول 1500 ضخامت 2.5 قیمت استیل بگیر 430 2.5 57,500 تومان
قیمت ورق استیل بگیر 430 شیت 1250×2500 ضخامت 2 قیمت استیل بگیر 430 2 0 تومان
قیمت ورق استیل بگیر 430 شیت 1500×3000 ضخامت 2 قیمت استیل بگیر 430 2 0 تومان
قیمت ورق استیل بگیر 430 شیت 1000×2000 ضخامت 2 قیمت استیل بگیر 430 2 0 تومان
قیمت ورق استیل بگیر 430 رول 1000 ضخامت 2 قیمت استیل بگیر 430 2 0 تومان
قیمت ورق استیل بگیر 430 شیت 1220×2440 ضخامت 1.25 قیمت استیل بگیر 430 1.25 0 تومان
قیمت ورق استیل بگیر 430 شیت 1000×2000 ضخامت 1 قیمت استیل بگیر 430 1 0 تومان
قیمت ورق استیل بگیر 430 شیت 1250×2500 ضخامت 0.7 قیمت استیل بگیر 430 0.7 0 تومان
قیمت ورق استیل بگیر 430 شیت 1000×2000 ضخامت 0.7 قیمت استیل بگیر 430 0.7 0 تومان
قیمت ورق استیل بگیر 430 شیت 1220×2440 ضخامت 0.6 قیمت استیل بگیر 430 0.6 0 تومان
قیمت ورق استیل بگیر 430 شیت 1000×2000 ضخامت 0.6 قیمت استیل بگیر 430 0.6 0 تومان
قیمت ورق استیل بگیر430 رول 1000 ضخامت 0.4 قیمت استیل بگیر 430 0.4 0 تومان
قیمت ورق استیل بگیر 430 شیت 1000×2000 ضخامت 0.3 قیمت استیل بگیر 430 0.3 0 تومان
قیمت ورق استیل بگیر 430 چین ضخامت 5 قیمت استیل بگیر 430 5 چین 0 تومان
قیمت ورق استیل بگیر 430 چین ضخامت 2 قیمت استیل بگیر 430 2 چین 0 تومان
قیمت ورق استیل بگیر 430 چین ضخامت 4 قیمت استیل بگیر 430 4 چین 0 تومان
قیمت ورق استیل بگیر 430 چین ضخامت 3 قیمت استیل بگیر 430 3 چین 0 تومان
قیمت ورق استیل بگیر 430 چین ضخامت 1 قیمت استیل بگیر 430 1 چین 0 تومان